Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitimi
19 Ocak 2022

                                                                                                    

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanlığı Programı

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitiminde Köklü Bir Okul:

Siyami Ersek Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi alanında bir okul görevi görmektedir. Hastane bünyesinde yetişmiş birçok kalp ve damar cerrahisi uzmanı hastanemiz dışında ülkenin birçok yerindeki devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel sektörde kalp ve damar cerrahisi alanında başarıyla çalışmaktadır.

 

Açık Kalp Cerrahisi:

Özellikle kalp-akciğer pompası (cardiopulmonary bypass) ile yapılan açık kalp ve aort cerrahisi operasyonlarının tüm vücudu ilgilendirmesi nedeniyle ve total sirkulatuar arrest (beyin dahil tüm vücut dolaşımının durdurulması) gerektiren operasyonların verdiği mesleki tatmin, bir asistanın yaşayabileceği en önemli mesleki tecrübelerden bazılarıdır.

 

Tarihçe:

            Kalp ve Damar Cerrahisi, tıpta uzmanlık seçenekleri arasında özellikli bir branştır. Dr. Siyami Ersek göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1962 yılında Göğüs Cerrahisi Merkezi adıyla kurulmuş, ülkemizde kalp cerrahisinin kurulmasına önderlik yapmış isimlerden birisi olan Prof Dr Siyami ERSEK önderliğinde, tarihsel süreç içerisinde kalp ve damar cerrahisi alanında ülkemizde ilk koroner bypass cerrahisi, Avrupa’da ilk 3 kapak replasman cerrahisi, ülkemizde 1 gün arayla 2. Kalp transplantasyonu gibi operasyonlara ev sahipliği yapmıştır.

 

drsersek.jpg
sersektoplu.jpg
figüre3.jpg

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanlığı:

            Asistanlık eğitimi 5 yıl olup, asistanlığa başlayan her kişi, hastanemiz ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki işlemlerinin ve kliniği tanıtılmasının ardından ana bina cerrahi yoğun bakım, acil servis ve kule bina cerrahi yoğun bakımda rotasyoner asistan olarak 3’er haftalık rotasyonlar yaparak asistanlığa başlarlar. 9 haftanın sonunda çalışacağı cerrahi ekip belirlenir.

 

Özellikli Rotasyon:

            Asistanlıkta 1. Yılı tamamlayınca 3 aylık genel cerrahi rotasyonu yapar. Ardından ekipler arası farklı uygulamalara da katılabilmesi amacıyla “Özellikli Rotasyon” listesine dahil edilir. Özellikli rotasyon uygulaması, 25 Ocak 2021 tarihinde başlatılmıştır. 5 temel rotasyon alanı belirlenmiştir:

 

 

 

  1. Tevar, Evar, Periferik arteriel girişim
  2. Venöz girişimler (AV Fistül, Kateter uygulaması, Skleroterapi uygulamaları …)
  3. Özellikli Operasyonlar (David, Ozaki, Arcus aorta cerrahisi, Torakoabdominal cerrahi, Full arteriel revaskülarizasyon, Minimal invaziv, Pulmoner endarterektomi…)
  4. Ecmo, Asist Device, Transplantasyon; Abdominal aort ve İlyak arter cerrahisi, Periferik ve distal bypass, Karotis endarterektomi
  5. Ekokardiyografi

 

Beşer haftalık dönemler halinde 5 ayrı çalışma alanında 25 asistan özellikli rotasyonda yer almaktadır. Bu sayede her asistan farklı ekiplerle çalışma imkanı bulup, diğer ekiplerdeki farklı uygulamaları görmekte ve uygulamalara katılabilmektedir.

 

Kalp ve damar cerrahisi asistanlarına temel ekokardiyografi eğitimi kardiyoloji tarafından verilmekte ve özellikle postoperatif erken dönemdeki kardiyak patolojilerin tanısının kalp ve damar cerrahisi asistanları tarafından konması sağlanmaktadır.

 

Yoğun Bakım, Acil ve Servis Rotasyonları:

Asistanlığın başlangıcından 4. Yılın sonuna değin aylık ya da haftalık periyotlar halinde cerrahi yoğun bakımlar, acil servis ve cerrahi servis rotasyonları uygulanmaktadır.

 

Pediatrik Kalp Cerrahisi Rotasyonu:

            Pediatrik kalp cerrahisi rotasyonuyla yenidoğan, neonatal ve çocukluk çağı patolojilerinin fizyopatolojisi, cerrahisi, yoğun bakım sürecindeki management ile ilgili kalp ve damar cerrahisi asistanlarına eğitim verilmektedir. Asistanlarımızın, ilerde çocuk kalp cerrahisi yan dal uzmanlığı konusunda da asistan iken bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.

 

Diğer Branş Rotasyonları:

Ayrıca 1. Yılda 2 ay Anesteziyoloji, 2. Yılda 3 ay Genel Cerrahi, 3 ay Göğüs Cerrahisi, 3. Yılda 2 ay Kardiyoloji ve 1 ay Radyoloji rotasyonu yapılmaktadır.

 

 

 

 

Eğitim Seminerleri: 

Her eğitim döneminde Eylül – Haziran ayları arasında eğitim seminerleri düzenlemekte, hem uzman seminerlerine, hem asistan seminerlerine yer verilmekte ve hastane dışından alanında uzman kişiler eğitim vermek üzere hastanemize davet edilmektedir.

 

Uygulamalı Eğitimler:

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği bünyesinde her yıl belirli aralıklarla uygulamalı eğitimler yapılmaktadır.

 

Bilimsel Çalışma Tezler:

Her ekip bünyesinde belirli konularda bilimsel çalışmalar ve her asistan için bir tez planlanmakta ve tıpta uzmanlık eğitim kurulu ve etik kurul onaylarından sonra yürütülmektedir.

 

Endovasküler Girişimler

            Tıp alanındaki teknolojik gelişmeler ile birlikte torasik endovasküler aortik repair (EVAR), abdominal EVAR ve periferik arteriel invaziv girişimler kalp ve damar cerrahisi kliniğinde başarıyla uygulanmaktadır.

 

Kalp Transplantasyonu ve Ventrikül Destek Sistemleri:

            Kalp yermezliği cerrahisi alanında kalp transplantasyonu, ventrikül destek sistemleri ve ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) uygulamaları başarıyla uygulanmaktadır.

 

Venöz Cerrahi ve Girişimler:

            Her türlü cerrahi ve invaziv venöz işlemler (Cerrahi, skleroterapi uygulamaları, AV fistül, renal yetersizlikte kateter uygulamaları…) başarıyla ve yaygın şekilde yapılmaktadır.

 

Pulmoner Endarterektomi:

            Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon tedavisi için pulmoner endarterektomi başarıyla uygulanmaktadır.

 

Özellikli Operasyonlar:

            Mitral kapak tamiri, mitral ve triküspid kapak ring uygulamaları, sutureless aort kapak cerrahisi, torasik aort (arcus aorta cerrahisi, David operasyonu …) ve abdominal aort cerrahisi ve periferik arteriel cerrahi, acil diseksiyon ve anevrizma rüptür cerrahisi, küçük kesilerden ve minimal invaziv kalp cerrahisi, endokardit cerrahisi, tekrar (redo) kardiyak ve vasküler cerrahi işlemleri, perikard ile aort kapak replasmanı başarıyla ve yaygın olarak uygulanmaktadır.

 

Asistan Sınavları:

            2008 yılından 2013 yılına kadar her yıl 2 kez, 2014 yılında 1 kez, 2015 yılında 2 kez, 2016 yılından bu yana yılda 2 kez 100 sorudan oluşan ve tüm asistan kıdemlerine hitap eden ve sonuçların asistan kıdemlerine göre değerlendirildiği çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların sorulduğu asistan sınavları yapılmıştır.

            2020 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde ilk online Kalp ve Damar Cerrahisi Asistan Sınavı yapılmıştır. Asistan sınavlarına kalp ve damar cerrahisi ana bilim dalı başkanlığı bünyesinde her yıl 1 kez online olarak devam edilecektir.  

            Hastanemizin her asistanlık döneminde sorulan benzer sorular çıkarıldığında 1500 soruluk bir soru bankası bulunmaktadır.DAVET

 

Asistanlarımız, bizlere ailelerinin ve ülkemizin kıymetli emanetleridir. Emanetlerimize sahip çıkıp, sizleri kendimizi sizlere teslim edebilecek yetkinlikte yetiştirmeye çalışıyoruz.

 

Sizleri, kalp ve damar cerrahisinin etkileyici dünyasındaki bilimsel yolculuğumuza eşlik etmeye bekliyoruz.

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ

EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ AİLESİ