Çevre Yönetim Ekibi
11.12.2019

ÇEVRE YÖNETİM EKİBİ

ADI SOYADI

GÖREVİ

Ülkü Tuba AVLANMIŞ

Destek ve Kalite Hizmet Müdürü

Bayram YILDIRIM

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Nilgün GENÇ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Satı BİRBUDAK

Hemşire

Didem GÜNEŞ

Kalite Yönetim Direktörü

Özgür YURTSEVEN

İSG Uzmanı

Uğur BÜLÜN

Klinik Destek Elemanı Şefi

Süleyman GÜLHAN

Temizlik Elemanı Şefi

Erhan BEK

Temizlik Görevlisi


ASGARİ GÖREV TANIMI

Çevre yönetimi hizmetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek, koordine etmek, çevre yönetimi hizmeti çalışmalarını düzenli aralıklarla izleyerek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle.

İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren her ay aylık faaliyet raporunu hazırlamak, bu raporları en geç takip eden ayın beşinekadarevrak kayıt sisteminden geçirilerek hastane yönetimine sunmak.

İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip eden her yılda ise bir defadan az olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunu hazırlamak, bu raporu hastane yönetimine sunmak.

İşletmeye hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde en az yılda bir kez en az 3 saat (180 dk.), işletme yetkililerine ve çalışanlarına yönelik olarak mevzuat ve çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışması yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle, düzenlediği eğitimlere ilişkin hazırladığı raporları eğitim birimine bildirmek.

İç tetkik raporlarını, aylık faaliyet raporlarını ve eğitimle ilgili belgeleri Çevre Bakanlığı tarafından belirlenerek ilan edilen formatlara uygun olarak hazırlamakla.

İşletmede uygunsuzluk tespit edildiğinde, tespit tarihindenitibarenengeç on gün içerisinde uygunsuzluğa ilişkin raporu hastane yönetimine teslim etmek ve uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunarak uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla.

İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle.

İşletmenin çevre mevzuatı kapsamındaki beyan ve bildirimlerini belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak yapmakla.

Yetkili makam tarafından istenilecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak sunmakla.

İşletmede yürüttüğü tüm çalışmaları imzalı belgeler halinde 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmekle.

SGK hizmet belgesi ve dökümlerini 5 (beş) yıl süre ile muhafaza etmekle.

Yetkili makam tarafından yapılacak planlı veya haberli denetimler sırasında işletmede hazır bulunmak, istenen bilgi ve belgeleri sağlamakla.

Vize dönemi içinde en az bir kere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmakla.

İşletme ile ilgili öğrendikleri sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla yükümlüdür.